Quattro buffe storie

Quattro buffe storie

con Gauco Mauri

         Roberto Sturno

Regia di Gauco Mauri